KẾT QUẢ - CUỐI KỲ 1 - VẬT LÝ 10

  • Bảng điểm [Sổ điểm Vnedu]

+ 10A3

+ 10A7

  • Ảnh chấm bài kiểm tra - cuối kỳ 1 [Xem câu đúng/sai]

+ 10A3

+ 10A7

FILE TÓM TẮT LÝ THUYẾT - VẬT LÝ 10 - HK 1 (ĐIỀN KHUYẾT)

KẾT QUẢ - GIỮA KỲ 1 - VẬT LÝ 10

  • Bảng điểm [Sổ điểm Vnedu]

+ 10A3

+ 10A7

  • Ảnh chấm bài kiểm tra - giữa kỳ 1 [Xem câu đúng/sai]

+ 10A3

+ 10A7