KẾT QUẢ - CUỐI KỲ 1 - CÔNG NGHỆ 11

Bảng điểm [Sổ điểm Vnedu]

 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

Ảnh chấm bài kiểm tra - cuối kỳ 1 [Xem câu đúng/sai]

11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

Đề kiểm tra - cuối kỳ 1

Đáp án kiểm tra - cuối kỳ 1

KẾT QUẢ KT GIỮA KỲ 1 - CÔNG NGHỆ 11

1. Bảng điểm [Sổ điểm Vnedu]

2. Ảnh chấm bài KT [Xem câu đúng/sai]